ข้อมูลผู้ประเมิน

2. ศิลปะ 6   รหัสวิชา ศ23102   ชั้น ม.3/1-2   

3. ศิลปะ 6   รหัสวิชา ศ33102   ชั้น ม.6/1-2     

4. จิตรกรรมสร้างสรรค์   รหัสวิชา ศ30262   ชั้น ม.4/2    

5. การถ่ายภาพเบื้องต้น   รหัสวิชา ศ30267   ชั้น ม.5/2    

6. D.I.Y.   รหัสวิชา ศ30269   ชั้น ม.6/2    

7. ประวัติศาสตร์ 4   รหัสวิชา ส32104   ชั้น ม.5/1-2